Oznámenie o ochrane osobných údajov

I. ÚVOD

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov slúži na to, aby Vás informovalo o tom, akým spôsobom spoločnosť ppm factum a.s., IČO: 278 83 299, so sídlom K Vypichu 1087, 252 19 Rudná, zapísaná v obchodnom registri sp. zn. B 11749 (ďalej len „Spoločnosť“) zhromažďuje, zaznamenáva, ukladá či inak spracováva Vaše osobné údaje.

II. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť spracováva osobné údaje získané najmä v súvislosti so vznikom a trvaním záväzkového vzťahu s iným subjektom na základe uzatvorenej zmluvy.

Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania, teda Spoločnosť získala priamo od svojho zmluvného partnera alebo boli vyťažené z legálnych a verejne prístupných zdrojov (napr. obchodný register, živnostenský register a obdobné registre).

III. KATEGÓRIA SUBJEKTOV ÚDAJOV

Naša spoločnosť spracováva osobné údaje nasledujúcich kategórií subjektov údajov:

 • zákazníci a odberatelia Spoločnosti,
 • dodávatelia výrobkov a služieb,
 • zamestnanci Spoločnosti,
 • uchádzači o zamestnanie v Spoločnosti,
 • účastníkov spotrebiteľských alebo reklamných súťaží,
 • iní zmluvní partneri Spoločnosti.

IV. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SÚ PREDMETOM SPRACOVANIA

Osobné údaje, ktoré spracovávame, môžu zahŕňať nasledujúce údaje:

 • adresné a identifikačné údaje slúžiace na jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu subjektov údajov (napr. meno, priezvisko, titul, IČO, adresa trvalého bydliska či sídla),
 • kontaktné informácie ako e-mail a telefón, ak sú nevyhnutné na plnenie zmluvy,
 • ostatné kategórie osobných údajov získaných so súhlasom dotknutého subjektu údajov či nevyhnutné pre plnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti.

V. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom a v rozsahu nevyhnutnom na:

 • plnenie práv a povinností z uzavretého zmluvného vzťahu,
 • plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona,
 • ochranu nášho vlastníctva a podnikania, vrátane ochrany našich prípadných právnych nárokov;

VI. DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budeme spracovávať iba na nevyhnutnú dobu, a to do doby trvania účelu ich spracovania. Ak si ponecháme niektoré z osobných údajov aj po skončení zmluvného vzťahu, bude to iba za účelom plnenia právnej povinnosti alebo z dôvodu ochrany a vymáhania našich prípadných právnych nárokov.

Vaše osobné údaje budú vymazávané postupne tak, ako uplynie účel ich spracovania, najneskôr však do 3 rokov po skončení nášho zmluvného vzťahu, pokiaľ však nie je ich dlhšie uchovanie odôvodnené zákonom či ochranou našich prípadných právnych nárokov.

VII. SPRACOVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje môžu byť Spoločnosťou poskytnuté na ďalšie spracovanie:

 • externým poskytovateľom služieb, ktoré Spoločnosti poskytujú služby v súvislosti s jej podnikaním a správou jej majetku (napr. mzdové, účtovné, právne a podobné služby),
 • osobám, ktorým je Spoločnosť povinná sprístupniť osobné údaje na základe zákona alebo iného právneho predpisu,
 • partnerom spoločnosti z dôvodu plnenia zmluvných záväzkov.

Spoločnosť nemieni odovzdávať Vaše osobné údaje do tretích krajín.

VIII. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Dotknutý subjekt údajov sa môže na našu Spoločnosť obrátiť a uplatniť nasledujúce práva:

 • právo na prístup či informácie alebo vysvetlenie týkajúce sa spracovania jeho osobných údajov vr. vyhotovenia kópií týchto údajov,
 • právo na opravu nepresných či chybných osobných údajov,
 • právo žiadať v určitých prípadoch úplné vymazanie osobných údajov, pokiaľ už ich spracovanie nie je potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • právo v prípadoch upravených platnou legislatívou požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely ochrany našich oprávnených záujmov ak usúdite, že nebolo preverené, či oprávnené záujmy Spoločnosti prevažujú nad oprávnenými záujmami subjektu údajov,
 • právo podať proti Spoločnosti sťažnosť na dozornom úrade,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípadoch, keď Spoločnosť spracováva osobné údaje na základe súhlasu subjektu údajov,
 • právo získať od Spoločnosti osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto odovzdať inému správcovi osobných údajov v prípade, že (i) Spoločnosť spracováva osobné údaje na základe súhlasu subjektu údajov, alebo (ii) pokiaľ sa spracovanie vykonáva automatizovane,

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša spoločnosť prijala vhodné technické a organizačné opatrenia na zamedzenie neoprávneného prístupu, pozmenenia alebo výmazu osobných údajov neoprávnenou osobou. Prístup k osobným údajom majú len oprávnené osoby, ktoré ich spracovávajú a uchovávajú v uzamykateľných priestoroch a v prípade, že sú uchovávané v elektronickej podobe, sú chránené prístupovými heslami a ďalšími vhodnými softvérovými bezpečnostnými prvkami.

X. POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES

Pokiaľ má subjekt údajov vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracováva Spoločnosť správanie z cookies umiestnených na svojich internetových stránkach na účely zabezpečenia lepšej prevádzky internetových stránok a na účely poskytovania internetovej reklamy.

Používané typy súborov cookies:

 • funkčné cookies sú nutné pre základné funkcie stránky a uľahčujú návštevníkom pohyb po webe; sú povolené vždy, ich využívanie umožňuje oprávnený záujem, Spoločnosť je povinná o ich využívaní návštevníkov webu informovať,
 • analytické cookies zhromažďujú neosobné informácie, ktoré pomáhajú pochopiť správanie návštevníkov na webe; pokiaľ nie je súhlas začiarknutý, je vypnuté odosielanie údajov do Google Analytics,
 • marketingové cookies sa využívajú na personalizáciu reklamy, ktorá je relevantná a zaujímavá pre jednotlivých užívateľov a tým hodnotnejšia pre vydavateľa a inzerentov tretích strán.

Všetky súbory cookie používané serverom Spoločnosti sú používané v súlade so súčasným zákonom o cookies EÚ. Súbory cookie je možné kedykoľvek zmazať; môžu sa ale stratiť všetky informácie, ktoré umožňujú rýchlejší a efektívnejší prístup k webu vrátane nastavenia personalizácie.

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies v predvolenom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies je možné pomocou webového prehliadača odmietnuť alebo ich obmedziť na vybrané typy.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie je možné nájsť v dokumentácii príslušných internetových prehliadačov.

XI. KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Kontaktný email pre všetku komunikáciu týkajúcu sa osobných údajov: gdpr@ppmfactum.cz